Vedtægter

Vedtægter for Team Allerød

§1 Navn og hjemsted

Erhvervsklubbens navn er Team Allerød.

Erhvervsklubben hører hjemme i Allerød Kommune.


§2 Formål

Team Allerød har det almennyttige formål at støtte og stimulere talentudvikling og ikke-kommerciel eliteidræt i Allerød Kommune ved at yde økonomisk tilskud til aktiviteter i kommunens idrætsforeninger efter nærmere fastlagte kriterier. Målet med støtten er, at eliteudøvere og elitehold i kommunen skal vinde medaljer ved nationale og internationale stævner og mesterskaber.

Team Allerød har endvidere til formål gennem idrætsrelaterede og sociale aktiviteter at opbygge og pleje det lokale netværk i medlemskredsen.


§3 Medlemskab

Medlemmer er Allerød Kommune, bestyrelsen, virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, der yder et aftalt vederlag og som er godkendt af bestyrelsen.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest den 1. juni. Bestyrelsen fastsætter regler for sletning af medlemmer der er i kontingentrestance.


Generalforsamling


§4

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle erhvervsklubbens anliggender.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede er til stede.

Stemmeafgivelse kan ske ved personligt fremmøde og ved én fuldmagt pr. medlem. Vedtagelse sker ved simpel stemmeflerhed – her dog undtaget ændringer i erhvervsklubbens vedtægter samt opløsning af erhvervsklubben (se §§ 14 og 15).

Der kan afgives én stemme pr. medlemskab.


§5

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i oktober måned.

Generalforsamlingen indkaldes ved dagsorden med mindst 14 dages varsel ved elektronisk post.


§6

Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Regnskabsaflæggelse

4) Budgettet for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

5) Indkomne forslag

5) Valg til bestyrelsen - 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år

6) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

7) Valg af revisor

8) Eventuelt


§7

Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.


§8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning i bestyrelsen. Endvidere kan ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved skriftlig begæring fra mindst ¼ af erhvervsklubbens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, som senest 1 måned fra begæringen skal være formanden i hænde. Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære generalforsamling.


§9 Bestyrelsen

Erhvervsklubbens arbejde ledes af en bestyrelse bestående af 7-9 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesformand: Borgmesteren i Allerød Kommune

Bestyrelsesmedlemmer:

-Formanden for Kultur & Idrætsudvalget

-Formanden for Erhverv & Beskæftigelsesudvalget

-2 repræsentanter for erhvervslivet i Allerød vælges på generalforsamlingen i lige år for 2 år ad gangen.

-2 repræsentanter for erhvervslivet i Allerød vælges på generalforsamlingen i ulige år for 2 år ad gangen.


Herudover kan bestyrelsen udpege relevante personer til opfyldelse af målsætningen.


2 suppleanter til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.


Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde med næstformand og kasserer.


Udtræder et bestyrelsesmedlem i løbet af året, indtræder 1. suppleanten ved førstkommende bestyrelsesmøde og evt. nødvendig omkonstituering foretages samtidig.


Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt. Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes, hvis formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.


Mødeindkaldelse sker med mindst 7 dages varsel med angivelse af dagsorden.


Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne gøres tilgængelig på Team Allerøds hjemmeside.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand og mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er borgmesterens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme udslagsgivende.


§10 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen træffer afgørelser om fordeling af støtte til de lokale idrætsprojekter jf. nærmere bestemmelser herfor. Bestyrelsen arbejder for at etablere medlemsfordele for Team Allerøds medlemmer.


§11 Regnskab og revision

Erhvervsklubbens regnskabsår løber fra den 1. september til den 31. august.


§12 Tegning og hæftelse

Formand / kasserer tegner i forening Erhvervsklubben Team Allerød i alle økonomiske og juridiske forhold. Bestyrelsen kan meddele prokura.

For erhvervsklubbens gæld hæftes der alene med erhvervsklubbens formue.


§13 Vedtægtsændringer

Foreningens vedtægter kan ændres, når forslag herom vedtages på generalforsamlingen med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer, og såfremt mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen. Er førstnævnte, men ikke sidstnævnte, betingelse opfyldt, indkaldes inden 14 dage efter generalforsamlingen til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3’s majoritet uden hensyn til antallet af repræsenterede medlemmer. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes jf. reglerne i §8 og kan tidligst afholdes 1 måned efter den ordinære generalforsamling.


§14 Opløsning af foreningen

Erhvervsklubben Team Allerød kan kun opløses, når medlemmer, der repræsenterer mindst 2/3 af de samlede stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds og højst 2 måneders mellemrum, stemmer herfor. Forslag til opløsning skal fremstå af dagsordenen.


Ved ophør af Team Allerød skal erhvervsklubbens overskud tilfalde almennyttige formål inden for idrætten i Allerød Kommune – efter nærmere beslutning på generalforsamlingen.Ovenstående vedtægter vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. august 2015.

Download/PDF

TEAM ALLERØD


Team Allerød vil udvikle et attraktivt netværk for erhvervslivet og kommunen i Allerød, og fremme kommunens eliteidræt og talentudvikling.

Gennem et nært samarbejde mellem erhvervsliv, Allerød Kommune og de lokale idrætsforeninger vil vi skabe forudsætninger for sportslige resultater og branding af Allerød. Sammen vil vi udvise social ansvarlighed i Allerød.


KONTAKT OS


Team Allerød

v/Jan Gauger, kasserer

Enevangen 83

3450  Allerød

 

T.  24 90 55 04

E.  info@teamallerod.dk

W. www.teamallerod.dk


CVR. 3704 9441

GALLERI: MEDLEMSAKTIVITETER

Copyright © Team Allerød 2015